คลิปสรุปสูตรลัด พร้อมแบบฝึกหัด – กระชับ เข้าใจง่ายภายใน 15 นาที

1. หลักการนับเบื้องต้น (3 คลิป)
2. ความน่าจะเป็น (3 คลิป)
3. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอกาลิทึม  (3 คลิป)
4. เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย  (3 คลิป)