1. กรอกใบสมัคร
– ใบสมัครติวเตอร์  https://forms.gle/h8kTwA2hNk5j3BZe7

2. ทำแบบทดสอบคู่มือติวเตอร์
– แบบทดสอบคู่มือติวเตอร์   https://forms.gle/DhCsSKvX5rhuBigs9
(( คู่มือติวเตอร์  http://bit.ly/2n5yIxI ))

3. ทำแบบทดสอบรายวิชา (เฉพาะวิชาที่ต้องการสอน)

– แบบทดสอบ คณิต ม.ต้น  https://forms.gle/d945QQZXHrimm8Db8

– แบบทดสอบ อังกฤษ ม.ต้น  https://forms.gle/4wHCkJHzpBckYjeb7

– แบบทดสอบ วิทย์ ม.ต้น  https://forms.gle/mf2uGVgnnNVByWtk6

– แบบทดสอบ คณิต ม.ปลาย  https://forms.gle/ti1HdXTSbsf83FFj9

– แบบทดสอบ อังกฤษ ม.ปลาย  https://forms.gle/sgwuy7hZXqd9tRTG9

– แบบทดสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย  https://forms.gle/hhENRyUm6jEHEK6D7

– แบบทดสอบ เคมี ม.ปลาย  https://forms.gle/TvtS76qCat22dQLM8

– แบบทดสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย  https://forms.gle/perSbbA2xB1vr8e19

– แบบทดสอบ ภาษาไทย ม.ต้น   https://forms.gle/YNLDNnZs3vm4omeXA

– แบบทดสอบ ภาษาไทย ม.ปลาย  https://forms.gle/RP51vZ7mvwpZxCSo6

– แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.ต้น  https://forms.gle/LmTL3svLA582RHjN6

– แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.ปลาย  https://forms.gle/LKe8o8FnijRjkcTp7

4. แอดไลน์แอท @snapaskthtutor >> คลิก <<  และแจ้งชื่อที่สมัคร จากนั้นรอดำเนินการ 5-10 วันทำการ