ติวเตอร์ Snapask ถูกคัดเลือกอย่างไร ?

1. คุณสมบัติผลการเรียน
2. คะแนนผลการทดสอบรายวิชาของ Snapask
3. คะแนนผลการทดสอบความเหมาะสมการเป็นติวเตอร์ของ Snapask
4. ผลประเมินการทำงานในแอปฯ ทุกสัปดาห์

 

ติวเตอร์ Snapask ส่วนใหญ่ คือใคร? 

– นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย และต่างประเทศ
– คุณครู อาจารย์ ที่กำลังสอนในสถาบัน และโรงเรียชั้นนำ
– พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ อาทิ วิศวกร นักบัญชี ทนาย
– แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
– ติวเตอร์ชั้นนำ จากทั่วประเทศไทย