แบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ (*ต้องทำ)

 

เอกสารที่ต้องอัปโหลดในใบสมัคร   :  
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ใบแสดงผลการเรียน Transcript
3. สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา (หากกำลังศึกษาอยู่)
4. เอกสารยืนยันความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น คะแนน TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET
5. ประวัติการสอน (ถ้ามี)

** เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมทำแบบทดสอบรายวิชา และแบบทดสอบคู่มือติวเตอร์ เพื่อขั้นตอนการสมัครที่สมบูรณ์ **