โหลดแอป Snapask แล้วมาสอนนักเรียนผ่านระบบการศึกษาออนไลน์ที่ดีที่สุดกัน

ติวเตอร์ Snapask สามารถสร้างรายได้ไปพร้อมกับการช่วยเหลือนักเรียนทั่วประเทศได้ง่ายๆ ผ่านบริการเหล่านี้*

 1. ฟีเจอร์ Quiz – กดรับคำถามที่นักเรียนถามเข้ามาแล้วหาคำตอบพร้อมอธิบายให้เกิดความเข้าใจใน 15 นาที
 2. ฟีเจอร์ Class – สอนให้นักเรียนคลายข้อสงสัยจากบทเรียนนั้นๆ ในเวลา 30 นาที ตามวันและเวลาที่นักเรียนจองเข้ามาล่วงหน้า
 3. Meet สอนนอกสถานที่ – ระบบจะจัดส่งงานที่ติวเตอร์สามารถสอนได้ตามวิชา วันเวลา และพื้นที่ที่ติวเตอร์และนักเรียนสะดวกที่สุด (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

*ปัจจุบันเปิดให้บริการรวมทั้งหมด 8 วิชา สำหรับระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา ได้แก่ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
*เร็วๆนี้ ต้อนรับติวเตอร์รายวิชาพิเศษ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย GATเชื่อมโยง แปลภาษา สอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ สอบGMAT

 ข้อมูลและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

กรุณาจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งใบสมัคร

 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้
 2. อีเมลที่ใช้
 3. ไลน์ไอดีที่ใช้
 4. บัตรประจำตัวประชาชน: สแกนหรือถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนที่มีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
  1. ระบุ “ใช้สำหรับรับค่าจ้างงานติวเตอร์จาก Snapask ประเทศไทย”
  2. ระบุ “รับรองสำเนาถูกต้อง”
  3. ลงลายมือชื่อ
 5. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) หรือภาคการศึกษาล่าสุด
 6. บัตรประจำตัวนิสิต/ นักศึกษา (หากมีสถานภาพนักศึกษา)
 7. หลักฐานการสอบวัดระดับทางภาษา เช่น IELTS, TOEIC, TOEFL, TUGET, CUTEP, HSK, JLPT, TOPIK หรือหลักฐานประวัติการสอน (ถ้ามี)
 8. หน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์


ขั้นตอนการสมัครเป็นติวเตอร์

 1. ส่งใบสมัคร คลิกที่นี่
 2. วัดระดับความสามารถการสอน (เลือกสอนและวัดระดับได้มากกว่า 1 วิชา)

  ม.ต้น หรือต่ำกว่า ม.ปลาย
  คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  อังกฤษ
  อังกฤษ
  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
  สังคม
  ฟิสิกส์
  เคมี
  ชีววิทยา
  วิทย์พื้นฐาน

  *สำหรับรายวิชาพิเศษ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ สามารถส่งเพียงหลักฐานแสดงความสามารถผ่านทางใบสมัครในข้อ 1 เช่น คะแนนสอบวัดระดับภาษา ใบประกอบวิชาชีพ ประวัติการสอน

 3. ทำแบบทดสอบความเข้าใจในการเป็นติวเตอร์ Snapask คลิกที่นี่  (ศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดโดยอ่านคู่มือก่อนการทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่ )
 4. ติดตามผลการสมัครภายใน 5 วันทำการทางอีเมลที่ใช้สมัครเพื่อยืนยันตัวตน (ต้องทำข้อ 1-3 สำเร็จเท่าน้ัน)
 5. เพิ่มเพื่อน หรือ แอดไลน์ @snapaskthtutor คลิกที่นี่ และ กดติดตามเฟสบุ๊ก คลิกที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ดีๆ ที่มีให้คุณ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 
 1. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 2. มีเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป และ/หรือ เกรดเฉลี่ยรายวิชาที่สมัครสอนมากกว่า 3.0 หรือเทียบเท่า B
 3. มีความรู้และความเข้าใจในวิชาที่สมัครสอนโดยต้องผ่านเกณฑ์การวัดระดับตามรายวิชาที่บริษัทกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงความรู้ในรายวิชาที่สอน เช่น คะแนนสอบวัดระดับทางภาษา
 4. มีความสามารถในการสอนแบบออนไลน์โดยต้องผ่านเกณฑ์การเป็นติวเตอร์ที่มีคุณภาพ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก คู่มือติวเตอร์)
 5. มีใจรักในการสอน (หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 


 

การควบคุมคุณภาพติวเตอร์ 
 1. พิจารณาคุณภาพการสอนหลังการสมัครสำเร็จจากการตอบคำถาม 25 ข้อแรก โดยต้องผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบจากบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นติวเตอร์อย่างเป็นทางการ
 2. รักษาคะแนนดาวเฉลี่ยขั้นต่ำ 4.5 (จาก 5.0) เพื่อคงสถานภาพการเป็นติวเตอร์
 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเป็นติวเตอร์ เช่น รักษาเวลาในการตอบคำถาม คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 4. แจ้งรายงานการประเมินผลรายเดือนเพื่อให้ติวเตอร์สามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานในอนาคต
 5. อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดและมอบหมาย

 


 

จุดเด่นของติวเตอร์ Snapask 
 1. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาจากสถาบันชั้นนำในประเทศไทย และหลายประเทศทั่วโลก
 2. มีความรู้และความเข้าใจในวิชาที่สอนจากการคัดเลือกด้วยแบบทดสอบที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
 3. กระชับและฉับไวได้รับคำอธิบายที่ต้องการภายใน 5 นาที ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ หรือข้อความเสียง
 4. มาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพสูง วัดได้จากคะแนนดาวเฉลี่ยที่นักเรียนประเมินให้หลังจบการสอน
 5. รักษาและควบคุมคุณภาพโดยบริษัทซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
 6. แบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ในการเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนแบบระยะยาว

 


ส่งใบสมัคร คลิกที่นี่ !